Recycle Bin Dọn rác nhanh chóng cho adobe

Recycle Bin Dọn rác nhanh chóng cho adobe

1 trong File dọn rác mình , tìm tòi được bằng notepad

Nhanh , auto dọn ổ C khi bị 100% báo đỏ Nhấn nút cách để chạy hết từ đầu đến cuối Xong nhấn nút cách tiếp , rồi khởi động lại máy

Recycle Bin Dọn rác nhanh chóng cho adobe

. .