SpeedTree Modeler 8.4.1 Cinema Edition Win x64 - Cinema 4D Plugin

SpeedTree Modeler 8.4.1 Cinema Edition Win x64 - Cinema 4D Plugin


SpeedTreeModeler8.4.1CinemaEditionWinx64.rar

SpeedTree Modeler 8.4.1 Cinema Edition Win x64

SpeedTree Cinema là bộ đã giành giải thưởng thiết kế tạo hình sẽ giúp bạn tạo hình, làm vật liệu và chuyển động . Chuyên dùng trong VFX, Thiết kế kiến trúc và tranh vẽ.

Thư viện mới với hơn 250 models với thiết kế cực kì chi tiết.


Tags: SpeedTree , Modeler , modeling , 3d modeling , cinema 4d , cinema 4d plugin