Advanced Composition Grids- Script, Plugin For After Effect

Advanced Composition Grids- Script, Plugin For After Effect

Advanced Composition Grids- Script, Plugin For After Effect. Advanced Composition Grids là công cụ tổ chức trình bày comp của bạn tốt hơn với nhiều lựa chọn lưới hơn

Advanced Composition Grids

 

 

Advanced Composition Grids brings a number of customizable modular grids for better composition organization.

The script creates guide layers containing shape layers groups, thus very easy to customize

Advanced Composition Grids là plugin sẽ giúp bạn tổ chức việc composit tốt hơn với grid dạng lưới cực kì dễ tùy chỉnh


Tags: Advanced Composition Grids , script , after effect , script after effect , ae script , grid