3D to 2D ScreenSpace - Script, Plugin For After Effect

3D to 2D ScreenSpace - Script, Plugin For After Effect

3D to 2D ScreenSpace - Script, Plugin For After Effect. Script "3D to 2D ScreenSpace" có tác dụng lấy 1 vị trí 3D và tạo thành 1 null 2D . Rất tiện ích khi gắn chuyển động của ánh sáng 2D theo vật thể 3D trong Comp

3D to 2D ScreenSpace

Script "3D to 2D ScreenSpace" có tác dụng lấy 1 vị trí 3D và tạo thành 1 null 2D . Rất tiện ích khi gắn chuyển động của ánh sáng 2D theo vật thể 3D trong Comp


Tags: 3d to 2d screenspace , script , after effect , ae script , 3d , script after effect