3D Paper Jam - Script, Plugin For After Effect

3D Paper Jam - Script, Plugin For After Effect

3D Paper Jam - Script, Plugin For After Effect. 3D Paper Jam là Script, Plugin dành cho After Effect, tạo hiệu ứng gấp giấy 3D .

3D Paper Jam

Tạo hiệu ứng gấp giấy 3d với đầy đủ điều khiển.

  • 4 Chế độ gập

  • Nhìn hấy dc 2 mặt

  • Giả bóng 3d shader

  • Hỗ trợ motion blur

 


Tags: 3d paper jam , plugin , script , after effect , ae script , 3d , script after effect , animation