3D Extruder - Script, Plugin For After Effect

 3D Extruder - Script,  Plugin For After Effect

3D Extruder là script hỗ trợ biến layer 2d thành 2.5D, điều đó có nghĩa bạn có thể làm việc trong môi trường 3D như vật thể 3D thật thụ.

3D Extruder

3D Extruder is a script that makes light work of creating high-quality 3D extrusions in After Effects, using the time-honored method of stacking 2.5D layers (all automatically of course). The benefit of this is your 3D extrusions are part of your real After Effects 3D space so they interact properly with other 3D layers.

 

3D Extruder là một script giúp công việc nhẹ nhàng tạo ra các kiểu extrude 3D chất lượng cao trong After Effects, sử dụng phương pháp xếp chồng các lớp 2.5D (tất nhiên là tự động). Lợi ích của việc này là ép đùn 3D của bạn là một phần của không gian After Effects 3D thực sự của bạn để chúng tương tác đúng với các lớp 3D khác. 

 


Tags: 3D Extruder , plugin , script , after effect , ae script , 3d , plugin after effect , align , text , typography